Roche

Người đi đầu trong chăm sóc sức khỏe cá nhân

Roche là một trong những công ty đầu tiên mang phương pháp điều trị nhắm đến bệnh nhân. Với sức mạnh kết hợp của chúng tôi trong dược phẩm và chẩn đoán, chúng tôi được trang bị tốt hơn bất kỳ công ty nào khác để tiếp tục thúc đẩy chăm sóc sức khỏe cá nhân. Hai phần ba các dự án Nghiên cứu và Phát triển của chúng tôi đang được phát triển với chẩn đoán đồng hành.